E-parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau– Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.dvyniunamai.lt (toliau – Parduotuvė) paslaugas/prekes parduodančios MB „Dvynių namai“ įmonės kodas:305157396 (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su paslaugų pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Išsami informacija apie paslaugų Pardavėją pateikiama elektroninės Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

1.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų paslaugų ar prekių asortimentu, rengia paslaugų ar prekių užsakymą/rezervavimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų paslaugų, prekių, rezervacijos apmokėjimą, priima paslaugas, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4. Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas paslaugas ar prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

II. Sutarties sudarymas

2.1. Paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

2.3. Paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Paslaugų krepšelį. nurodęs paslaugų pristatymo arba atsiėmimo arba paėmimo adresą arba atvykimo laiką ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Apmokėti užsakymą”. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti paslaugų ar prekių užsakymo. Jeigu Pirkėjas kreipėsi tiesiogiai į el. parduotuvės atstovus ar vadybininkus ir gavęs jam paruoštą pasiūlymą, jį patvirtino atlikdamas apmokėjimą dėl nuotolinio paslaugų ar prekių įsigijimo – jam taikomos visos šios sutarties nuostatos. 

2.4. Po paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis paslaugomis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti paslaugų ar prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

III. Produktai ir jų kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos paslaugos arba prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos paslaugos pateiktame aprašyme.

3.2. Pardavėjas turi teisę  bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti paslaugų arba prekių pasiūlą bei kainą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3. Kiekvienos parduodamos paslaugos arba prekės kaina pateikta eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos paslaugos arba prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja paslaugas arba prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4. Į paslaugos arba prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų paslaugų arba prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

IV. Atsiskaitymas už paslaugas

4.1. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas arba prekes ir/ar prekių transportavimą vienu iš šių būdų:

4.1.1. El.bankininkyste per mokėjimų surinkimo sistemą “Opay”.Plačiau apie paslaugų tiekėją: https://opay.eu/lt

4.2. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą paslaugų užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už paslaugas arba prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo OPAY banko sąskaitoje.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną paslaugų arba prekių ir jų transportavimo apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų arba prekių ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo /  įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir(ar) kitų neigiamų pasekmių.

4.4. Pirkėjui atsiskaitant už namo rezervaciją preliminariai sutarčiai pasirašyti, sumokėta suma bus priskaičiuota prie namo pradinio įnašo sumos.

V. Prekių transportavimas

5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo įmonės darbuotojai arba kurjerių tarnyba.Užsakytos prekės transportavimas vykdomas visoje Lietuvoje.Užsakovo užsakytas paslaugas suteikiamos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar paslaugų/prekių užsakymo formoje.

5.2. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės jei vėluoja atvykti Pirkėjo nurodytu laiku ir nurodytu adresu.Pardavėjas įsipareigoja apie bet kokius vėlavimus pranešti Pirkėjo nurodytais kontaktais.

5.3. Paslaugos suteikiamos Pardavėjo adresu, Pirkėjui atvykus prie rezervuoto būsto darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina kitą laiką nei buvo nurodyta rezervacijos atlikimo metu.

VI. Prekių ar paslaugų grąžinimas

6.1. Jeigu Pirkėjas dėl kokios nors priežasties yra nepatenkintas namo projektu jis privalo susisiekti su Pardavėju per 14 dienų skaičiuojant nuo užsakymo apmokėjimo, o Pardavėjas įsipareigoja išspręsti iškilusias problemas.

6.2. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės jei vėluoja atvykti Pirkėjas nurodytu laiku ir nurodytu adresu, kai atlikinėjo rezervaciją būsto apžiūrai.Pirkėjas įsipareigoja apie bet kokius vėlavimus pranešti Pardavėjo nurodytais kontaktais.

6.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės gražinti Pirkėjui pinigus, jei Pirkėjas sumokėjas rezervacinį mokestį už namo apžiūrą ir namą apžiūrėjas, nori, kad būtų grąžintas rezervacinis mokestis.

VII. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Pirkėjui užsakant paslaugas arba prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija yra būtina tinkamam užsakymo įvykdymui. Reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini paslaugų ar prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 7.5. punkte nurodytais tikslai, paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

7.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas paslaugų arba prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir paslaugų užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 7.5.punkte nurodytais tikslais.

7.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

7.5. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti paslaugų arba prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų paslaugų arba prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

7.6. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 7.5. punkte ir tiktai tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.

7.7. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas paslaugas arba prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

VIII. Baigiamosios nuostatos

8.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia elektroninės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės Parduotuvės paslaugomis.

8.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

8.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama elektroninės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šias Taisykles, paslaugų Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymus, informaciją apie Pardavėją ,siūlomas įsigyti paslaugas bei jų savybes ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

8.4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.

8.6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai paslaugų pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.7. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš paslaugų arba prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.